Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bee Proud 2 be U

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Bee Proud 2 be U (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn met uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Bee Proud 2 be U, die op welke wijze dan ook worden weergegeven.
1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden tenzij anders is bepaald.
1.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk met Bee Proud 2 be U zijn overeengekomen.
1.4 Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Bee Proud 2 be U is ingestemd.
1.5 Onder “koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bee Proud 2 be U een overeenkomst van welke aard dan ook afsluit.
1.6 Bee Proud 2 be U behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.
1.7 Bee Proud 2 be U is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.


Artikel 2 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Bee Proud 2 be U is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2. Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt).
2.3. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.Bee Proud 2 be U
is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen of vergissingen.
2.4. Alle in onze catalogus en op de website vermelde gewichten zijn onder voorbehoud en voor zover mogelijk door onszelf nagewogen. Indien wegen voor het drukken van de catalogus/folder niet mogelijk was, zijn wij van de opgaven van onze leveranciers uitgegaan. Bee Proud 2 be U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen tussen de door ons vermelde en werkelijke gewichten.


Artikel 3 - Speciale bestellingen
3.1. Bee Proud 2 be U zal voor speciale bestellingen van artikelen, die niet tot het normale assortiment behoren, een aanbetaling verlangen van minimaal 20% van de verkoopprijs (inclusief omzetbelasting)
3.2. Bij speciale bestellingen zullen de verzendkosten van de leverancier naar Bee Proud 2 be U aan de koper worden doorberekend.
3.3. Indien de koper de voor hem speciaal bestelde artikelen niet meer wenst af te nemen is Bee Proud 2 be U gerechtigd om nakoming te vorderen dan wel de aanbetaling zonder enige verplichting jegens de koper te behouden als compensatie van de door Bee Proud 2 be U gemaakte kosten. Dit ter beoordeling van Bee Proud 2 be U.
3.4 Ringen die op maat worden gemaakt kunnen niet geretourneerd worden.


Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1 De aansprakelijkheid van Bee Proud 2 be U is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat aan hem is betaald door de koper in het kader van de overeenkomst.
4.2.Bee Proud 2 be U is nimmer aansprakelijk voor letselschade of indirecte schade met betrekking tot de door haar verkochte producten waaronder winst- of omzetderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van de koper.
4.3 De aansprakelijkheid van Bee Proud 2 be U met betrekking tot de door haar verkochte producten is beperkt tot de in de garantievoorwaarden omschreven verplichtingen, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.


Artikel 5 - Prijzen
5.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, en zijn inclusief Omzetbelasting.
5.2.Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die speciale aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3.De koper is de prijs verschuldigd die Bee Proud 2 be U in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Bee Proud 2 be U worden gecorrigeerd.
5.4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.


Artikel 6 - Betaling
6.1. Bee Proud 2 be U verkoopt uitsluitend a contant.
6.2. Betaling a contant kan plaatsvinden met chartaal geld in euro’s, door middel van I-deal of bankoverschrijving.
6.3. Bee Proud 2 be U accepteert geen Iris-cheques.


Artikel 7 - Levering en Levertijd
7.1. Levering vindt voor zover mogelijk direct bij aankoop plaats.
7.2. Bee Proud 2 be U biedt de mogelijkheid om tegen vergoeding artikelen telefonisch of schriftelijk te bestellen. Deze bestellingen worden uitsluitend onder rembours geleverd door een door Bee Proud 2 be U aangewezen vervoerder conform de door deze vervoerder gehanteerde tarieven.
7.3. De kosten voor verzending komen voor rekening van de koper.
7.4. De kosten voor de rembourszending en de administratiekosten maken onderdeel uit van de overeenkomst.
7.5. Bee Proud 2 be U heeft te allen tijde het recht om (verzoeken tot) rembourszendingen te weigeren.

Artikel 8 - Ruilen
8.1. Ruiling van bij Bee Proud 2 be U aangekochte artikelen is mogelijk binnen 14 dagen na aankoop.
8.2. Ruiling is alleen mogelijk tegen overlegging van het originele aankoopbewijs waarop duidelijk de aankoopdatum is weergegeven.
8.3. Van ruiling zijn uitgesloten: speciaal bestelde of vervaardigde artikelen en afgeprijsde artikelen.
8.4. Bij ruiling wordt geld terug gegeven, of indien mogelijk wordt er een vervangend artikel uitgegeven.

Artikel 9 - Garantie en reparatie
9.1. Voor door Bee Proud 2 be U geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verleend. Bee Proud 2 be U vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie namens de desbetreffende fabrikant.
9.2. Bij aanspraak op garantiebepalingen dient de koper te allen tijde het originele aankoopbewijs te overleggen.
9.3. Voor afgeprijsde artikelen gelden dezelfde garantievoorwaarden, met dien verstande dat indien reparatie onmogelijk blijkt te zijn, het te vergoeden bedrag nimmer hoger kan zijn dan de betaalde aanbiedingsprijs, tenzij uit de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant anders blijkt.
9.4. Bee Proud 2 be U streeft er naar om tezamen met haar leveranciers alle aanspraken op garantie binnen 1 maand af te handelen. Genoemde termijn geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
9.5. Alle artikelen die ter beoordeling of ter reparatie worden aangeboden dienen droog en gereinigd te zijn.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
10.1. Eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat de koper al zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst met Bee Proud 2 be U is nagekomen. Onder deze verplichtingen worden mede begrepen het voldoen van de koopprijs alsmede het voldoen van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en ook van eventuele ter zake van de producten
verrichte of te verrichten werkzaamheden.
10.2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan op de koper is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 11 - Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Bee Proud 2 be U niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
11.2.Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen.
11.3 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Bee Proud 2 be U

Artikel 12 - Diversen
12.1. Bee Proud 2 be U is gevestigd te Hoogeveen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 67302688.
Het BTW nummer is NL238298279B01. Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden dienen gezonden te worden aan Bee Proud 2 be U, Zuiderkruis 65, 7904 HS Hoogeveen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op de met de koper gesloten overeenkomst(en) en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die ontstaan in verband met de aanbiedingen of overeenkomsten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Assen.Privacy Policy
Privacy Policy Bee Proud 2 be U
Algemeen:
Bee Proud 2 be U respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Bee Proud 2 be U zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik van NAW Gegevens:
Bee Proud 2 be U gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.
Om het winkelen bij Bee Proud 2 be U zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
In uw Bee Proud 2 be U account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies:
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Bee Proud 2 be U gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

Overige:
Bee Proud 2 be U verkoopt uw gegevens niet. Bee Proud 2 be U zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Bee Proud 2 be U. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Verder nog informatie over de wet kopen op afstand die voor iedere online ondernemer van belang is.
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. In het kort komt het erop neer dat consumenten bij aanschaf op internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende belangrijke uitbreidingen voor wat betreft de rechten van consumenten zijn in de wet kopen op afstand opgenomen:

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
De afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:

Aankoop van onroerend goed;
Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt;
Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen;
Kranten en tijdschriften;
Cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken;
Financiële diensten;
Weddenschappen en loterijen;
Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode;
Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:

De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

Zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres;
De belangrijkste kenmerken van het product;
De prijs van het product (inclusief alle belastingen);
Indien van toepassing, de kosten van aflevering;
Wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode;
De eventuele geldigheidsduur van het aanbod;
De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!);
Het bezoekadres van de leverancier;
Gegevens betreffende eventuele garantie;
Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging.
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.